جناب آقای عارف کعبی

دبیر کل حزب دمکرات احواز

ضمن سلام مجدد، نامە پر مهر شما بە مناسبت تآسیس حزب آزادی و دمکراسی کوردستان – پادکبە دستمان رسید

بە همین مناسبت؛ بە اسم خودم، شورای ریاست و تمام اعضای حزب آزادی و دمکراسی کوردستان پادکاز عمق دل سپاسگذارم، و امیدوارم کە دوستی و همکاری مابین حزب دمکرات احواز و پادکگستردە تر گردد.

پادک دوستی و همکاری بیشتر ملتهای تحت ستم کورد، عرب، بلوچ، ترکمن، آزری و غیرەرا لزوم میداند و امیدوار است کە دوستی و همکاری ملتهای تحت ستم ایران هرچی بیشتر گسترش یابد بە ویژە هر دو ملت کورد و عرب

با سلام دوبارە بە شما، رهبری و تمام اعضای حزب دمکرات احواز

قادری خندەرەش

رئیس

حزب آزادی و دمکراسی کوردستان – پادک

٢٩/٢/٢٧١١ کوردی

١٩/٥/٢٠١١ میلادی