تعريف مزدوری و خيانت: جدائی شخص از حلقه ی وطن و انتقال او به دامان
دشمن اشغالگر جهت ضربه به هم ميهنان و وطن خود


رژيم ايران همواره برای سركوب صدای آزادی خواهان و مخالفان خود, آنها را
مزدور بيگانه معرفی می كرد. گاهی مزدور امريكا و غرب و گاهی مزدور
اسرائيل. ولی اكنون دشمن جديدی توسط نيروهای اطلاعاتی رژيم خلق شد و آن
عربستان سعودی است, دشمنی كه از خطر اسرائيل بزرگتر است چرا كه اين دشمن
از ثبات و استقرار داخلی برخوردار است ولی رژيم استبدادی ايران و هم
پيمانان آن در پی ثباتی بسر می برند و هر روز به فروپاشی انها نزديك می
شود. ولی اين تهمت مزدوری برای عربستان سعودی تنها به احوازيهايی كه
خواستار احقاق حقوق ملی و قومی خود هستند زده می شود

.
سياستهای نژادپرستانه رژيم ايران نسبت به ملتهای تحت ستم و از جمله
احواز بر كسی پوشيده نيست و اين گونه اتهامات در جهت حذف مخالفان و تحريف
افكار عمومی از مشاهده حقايق و ظلمهايی است كه اين رژيم در حق ملتهای تحت
ستم در جغرافيای بنام ايران اعمال می نمايد. در حال حاضر با توجه به
اينكه ملت احواز به اين حكومت نژاد پرست اعتماد نمی كند و نيروهای
اطلاعاتی رژيم توانايی توجيه  و تزريق سياستهای داخلی و خارجی خود را به
احوازيها ندارند, پس آنها به دنبال يافتن طرق ديگر و افرادی از خود ملت
احواز می گردند تا سياستهای آنها را تبليغ كنند. چنين افرادی گر چه در
اقليت هستند ولی بايد هر چه زودتر برای همگان شناسايی شوند چرا كه انها
با هدف تبليغ سياستهای اشغالگر ايرانی به ايجاد فتنه و اختلاف بين
احوازيها , ترساندن جوانان از ورود به صف مقاومت و گسترش روحيه يأس بين
مردم و اينكه مقاومت در برابر اشغالگر بی فايده است، چرا كه او قوی و
مسلط است, تضعيف روحيه مردم نسبت به حق بودن مسئله ی الاحواز و همچنين به
شك و ترديد انداختن ديگران در مورد نزاهت و اخلاص مقاومان وطن پرست
احوازی و تخريب وجه انها چه در داخل و چه در خارج را دنبال می كنند

.
بايد ببينيم كه اين افراد خائن چكونه در دامان نيروهای اطلاعاتی قرار
گرفتند و مشخصات اخلاقی و هويتی آنها را بدانيم

.
اين افراد به وطن خود پايبند نيستند و تنها به دنبال يافتن مقام و منزلت
مادی و اجتماعی می باشند و از ادای خدمت به وطن خود ناتوان هستند. همچنين
دارای انتظاراتی بالاتر از آنچه در واقع برايشان مهيا است و نميتوانند
مثل مردم عادی زندكی كنند و حرص و طمع نقش زيادی در اين بين بازی می كند.
چنين افرادی به دليل مشكلات اقتصادی و يا به دليل مشكلات درونی روحی و
روانی همچون احساس شكست و عدم احترام به ذات خود, با اين اميد كه با
همكاری با اشغالگر احترام و عزت خود را بدست می اورند. و يا اينكه به
دليل اختلافات فردی كه در سابق با ديگران داشته و توانايی ضربه زدن
مستقيم به آن افراد را ندارند، پس فكر می كنند  با همكاری با دشمن اين
قدرت را بدست خواهند اورد
اصولا از قويترين انگيزه های همكاری با اشغالگر احساس حقد و كراهتی است
كه اين اشخاص از اجتماع خود دارند و با توجه به شرايط سختی كه در زندكی
با ان روبرو شده اند و برای گريز از اين مشكلات به دشمن خود احساس علاقه
پيدا می كنند و به اين وسيله سعی در پر كردن تمامی خلاءهای اقتصادی و
شخصيتی خود می نمايد.

همچنين انگيزه های فردی ديگری همچون ارضای ضعف
شخصيتي, علاقه به پست و مقام, حس تسلط بر ديگران, احساس دشمنی و بدبينی
نسبت به ديگران و علاقه به ازار ديگران كه همگی بر گرفته از نارسائيهای
خانوادگی و كودكی است. دشمن اشغالگر از اين صفات انسانهای بيمار جهت خدمت
به منافع خود استفاده می كند.
چنين افرادی هويت ملی و قومی خود را نشناخته اند و در محيطی بزرگ شدند كه
مزدوری برای نظام ارجمند شمرده می شد در حقيقت قلب آنها از پذيرفتن حقايق
كه مثل آفتاب روشن و واضح هستند, ناتوان و ضعيف شده است و غبار تاريكی بر
ان انباشته شده است. چنين افرادی خودبزرگ بين هستند و تنها به دنبال
منافع فردی خود هستند. پس راضی به خدمت برای احواز به صورت مجانی همانند
مقاومان  نيستند. چنين افراد ضعيفي، طعمه ی اسان وساده ای برای نيروهای
اطلاعاتی خواهند بود.
در واقع اين افراد تنها با كسب منافع ناچيز شخصی از جمله بورسيه تحصيلی
مجانی  به آلتی جهت خدمت به خواسته ها و سياستهای رژيم ايران تبديل شدند
و با ورود به شبكه های اجتماعی اينترنت همانند فيس بوك و غيره سعی در
ارسال پيام دستگاه اطلاعاتی رژيم به ديگر هموطنان خود می كنند. اينان
بلندگوهای پرس تی وی و دستكاه اطلاعاتی هستند. در حقيقت اين افراد شيوه
ای فريبنده را دنبال می كنند و با لفاظی فراوان و پرداختن به حاشيه,
حقيقت را پنهان می كنند. تيتر مقالات آنها در مورد احواز و مشكلات آن است
ولی متن مقالات اهدافی اطلاعاتی را دنبال می كند. در مقالات خود گاهی از
كلمه الاحواز استفاده می كنند ولی اين استعمال هدفی جز پوشش و پنهان كردن
چهره منافقانه و ناپاك آنها چيزی را دنبال نمی كند و تناقض گويی در نوشته
های انها واضح و اشكار است و انها به درد و رنج احوازيها كه تحت اشغال
رژيم تهران هستند اهميت و ارزشی قائل نيستند و تنها خيانت به ملت خود را
در سرلوحه نوشته ها و كارهای روزانه خود قرار داده اند.
و كسی را كه از فقر و بدبختی مردم و شرايط بد زندگی و ظلم و جنايت و بی
عدالتی رژيم سخن ميگويد, مزدور انگليس و اسرائيل و عربستان سعودی می
نامند ولی كسی كه خود را به اشغالگر سرزمين مادريش فروخته است را مزدور
نميدانند  و از مواضع خود به شدت دفاع می كنند, گويی ايران قبله ی عالم
است اينان در واقع حق و حقوق مردم را بهتر از ديگران می دانند ولی
منافعشان اقتضا می كند كه كور و كر شوند و از همه چيز ميگويند و خود را
عالم اجتماع و سياست می دانند ولی از حق و حقيقت دم بر نمی آورند.
ممكن است آنها بگويند كه در مقالات و گفت و گوهای خود تنها افكار و نظرات
خود را بيان كرده اند و خود را از مزدوری به رژيم مبرا كنند ولی بايد از
آنها پرسيد كه آيا از تحت اشغال بودن احواز از سال 1925 اطلاعي ندارند, ايا از وضع فلاكت بار ملت احواز اطلاعی ندارند, آيا از
سياستهای نژادپرستانه رژيم اطلاعی ندارند, آيا از آمار بيكاری و فقر و
محروميت اطلاعی ندارند, آيا از سياست انتقال آب رودهای احواز به رفسنجان
و كرمان و اصفهان كه باعث كم ابی و  نابودی اهوار و نخلستانها و كشاورزی
مردم شده, اطلاعی ندارند, آيا از بنای شهركهای اشغالی در جهت تغيير بافت
جمعيتی احواز اطلاعی ندارند, آيا از عدم داشتن مدارس به زبان مادری
خودمان اطلاعی ندارند, و آياهای زيادی هست كه انها بايد نسبت به آنها
جوابگو باشند.
اين افراد بايد بدانند كه شيوه جديد آنها برای مردم روشن فكر احواز به
خوبی نمايان شده است و عمق بی هويتی و خيانت آنها را درك كردند. و تاريخ
همواره نشان داده كه خائنان به وطن منفور بودند و به زباله دان تاريخ
پيوستند, پس تا دير نشده از خواب غفلت بيدار شوند و دست رد به سينه
نيروهای اطلاعاتی رژيم ايران بزنند و استعداد وتوانايی خود را در مقالات
و صحبت هايشان در راه خدمت به حق و ملت مظلوم و بی دفاع احواز قرار دهند
شايد خداوند از سر تقصيرات انها بگذرد

نوشته : رحمان حطاوى