اعلام حمایت پارت آزادی کوردستان از خواست برگزاری رفراندوم استقلال آذربایجان جنوبی

٩ حزب و تشکل سیاسی آذربایجان جنوبی، طی نامەای بە دبیر کل سازمان ملل، خواستار برگزاری رفراندوم استقلال در آذربایجان جنوبی شدەاند. پارت آزادی کوردستان، ضمن تبریکات صمیمانە بە مناسبت این اقدام شجاعانە، حمایت قاطع خود را از این خواست و راهکار دموکراتیک و حق ملت برادر و همسایە آذربایجان جنوبی برای اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی و کسب استقلال و حاکمیت ملی خود، اعلام میدارد. دو ملت آذربایجان و کورد در ایام پر شکوه جمهوری های خود، دولت جمهوری کوردستان و حکومت ملی آذربایجان، با داشتن رهبران شایستەای چون قاضی محمد و پیشەوری، سر فصل نوینی را از عقد پیمان و قرارداد دوستی و همکاری و حسن جوار، در تاریخ دو ملت گشودند. حزب ما امیدوار است کە رهبران سیاسی دو ملت بزرگ کورد و ترک آذربایجانی در این برهە حساس از تاریخ ، بار دیگر با الهام از درایت و منش سیاسی آن ابر مردان تاریخ مان، در راه کسب و حفظ آزادی، استقلال و حاکمیت ملی و خنثی کردن هرتوطئە و دسیسەای در جهت تضعیف روح تفاهم و همزیستی میان دو ملت، با همدیگر تشریک مساعی بە عمل آورند. پارت آزادی کوردستان، امیدوار است، احزاب و سازمانهای دیگر ملتهای تحت ستم در ایران نیز، با در نظر گرفتن تجارب تاریخی خود و درک تحولات بین المللی و فرصتهایی کە برای ملتهای تحت ستم و بدون دولت ایجاد شدە است، بجای هدر دادن وقت و انرژی خود در کژ راهەی” نا کجا آباد” دموکراتیزە کردن ایران، خواست برگزاری رفراندوم برای استقلال را، بە استراتژی و شعار محوری روز خود تبدیل کنند. ملت کورد بیش از ١٠٠ پیش برای کسب استقلال و حاکمیت ملی خود بە پا خواست و تجربە پر افتخار جمهوری کوردستان را بعنوان دولتی ملی و مستقل دارد. حزب ما بیش از دو دهە است ، پرچمدار آزادی و استقلال کوردستان و احیای این جمهوری است. بدیهی است کە اتحاد گستردە میان همە ملل غیر فارس در ایران برای رهایی از قید بندگی ٩٠ سالەای کە دولت رضا شاهی و وارثان آن بر یکایک این ملتها تحمیل نمودەاند ، مهمترین عامل پایان اسارت و برچیدن مدل شکست خوردە دولت – ملت در ایران و طلوع خورشید آزادی و افراشتن پرچم استقلال و حاکمیت ملی ملتهای در بند تهران است. زندە باد اتحاد دو ملت کورد و آذربایجان جنوبی زندە باد اتحاد ملل تحت ستم ایران برای آزادی، استقلال و کسب حاکمیت ملی
پارت آزادی کوردستان کمیتە مرکزی ٢٦ آذرماه ٢٧١٢ کوردی ١٦ دسامبر ٢٠١٢ میلادی