رژيم ايران على رقم تمام اطلاعيه هاى صادره ازسازمانهاى بين المللي براى توقيف حكم اعدام بحق يك شهروند كرد, در نظرداشت آقای حبيب‌الله لطيفی، زندانی سياسی کرد را روز يكشنبه 25/12/2010 اعدام کند ولى بدلايلى غيرمعلوم اين جنايت را بتعويق انداخت.

وی که يك دانشجوی رشته مهندسی صنايع دانشگاه ايلام بود، در اول آبان 86 در شهر سنندج دستگير شد. اطلاعات ايران او را تحت وحشيانه‌ترين شکنجه‌ها قرار داد و در يک دادگاه نمايشی سريع ، به‌ دليل «اقدام عليه امنيت ملی و نظام» به اعدام محکوم شد

حزب دمكراتيك اهواز, تمام سازمانهاى بين‌المللی حقوق‌بشر را به محکوم کردن اعدام زندانيان سياسی اعم از فارس وغير فارس در ايران جهت اقدام فوری برای توقف حکم اعدام حبيب‌الله لطيفی شهروند كرد فرا .مي خواند

حزب دمكراتيك اهواز

25/12/2010