کاظم عبيات، نماينده سابق خامنئي در اطلاعات برون مرزى در شهر حميديه احواز و قاطع عبيداوی از جاسوسان فعال نظام در شهر حميدية از طرف مبارزان شهر حميدية بهلاكت رسيدند
مزدور کاظم عبيات، نماينده سابق خامنئي در سازمان برون مرزى اطلاعات كه در شهر حميديه احوازمستقر مى باشدو وظفيه او دنبال كردن مبارزان سياسي احوازي در عراق و كشورهاى خليج مى باشد و مزدور دوم قاطع عبيداوی از سرويس اطلاعاتى ايران در اين شهر موردحمله مبارزين واقع شدند و بهلاكت رسيدند

پايان خبر

16/10/1389